“Microsoft pun puji..” – Hanya Guna Microsoft Excel, Lukisan Wanita Ini Buat Netizen Kagum

Kebias4annya kalau nak svnting gambar atau mel4kukan karya seni dig1tal, aplik4si yang menj4di pilihan p4stinya per1sian sunting4n seperti Ad0be Photosh0p, Illustrator, C0rel Draw, dan macam-macam lagi.

Namun lain pula buat se0rang penggvna Tw1tter, yang diken4li seb4gai Safarina dari P3rlis diman4 dia lebih cend3rung menggvnakan peris1an Micr0soft Excel yang lebih sin0nim dengan d4ta dan pengira4n untuk mengh4silkan kerja sen1nya.

Sebji macam pakcik p0pular dari J3pun Tatsu0 Horiuchi, yang terken4l dengan h4sil seni hanya dengan menggun4kan Excel tu kan?

Mestil4h! Menjadikan H0riuchi sebagai insp1rasinya, Safarina memaklvmkan dia mula mengetahui tentang h4sil seni menggunakan Exc3l selepas terbaca mengn3ai Tatsu0 H0riuchi.

Namun satu yang boleh kami katakan, h4sil seni Safarina juga sama seperti H0riuchi yang begitu meng4gumkan!

H4silkan artw0rk bern4ma KTM Tasek Gelug0r.

Mula dimu4t naik Safarina beber4pa hari lalu, h4sil seni wanita ini yang diberi nama KTM Tasek Gelug0r nyata meng4gumkan netizen.

Mal4h ia membuka mata ram4i dari mereka yang sebelum ini hanya menyangk4kan peris1an ters3but hanya sesvai untuk kerja penyimp4nan d4ta dan pengir4an sahaja.

Turvt dapat perh4tian Microsoft

Buk4n itu sahaja, ilustr4si yang dih4silkannya turvt men4rik perh4tian pengendali akaun Twitt3r rasmi Micr0soft St0re send1ri.

Namun untuk mengh4silkannya juga tak semud4h yang anda s4ngka, cuba tengok kerja yang terp4ksa dilakuk4n Safarina untuk mengh4silkan karya ini.

Foto asal :

Kerja yang dil4kukan :

Dan ini h4silnya :

Mula hasilk4n artw0rk guna Excel dari 2016

Menurvt Safarina, dia mula menggun4kan Micr0soft Excel untuk mengh4silkan kerja s3ni bermula dari 2016 sec4ra suka-suka.

N4mun pada waktu itu dia m4sih lagi menggun4kan perisi4n seperti AI dan Phot0shop seb4gai perisi4n ut4ma untuk mengh4silkan karya seni ant4ranya l0w p0ly art.

Namun sej4k bertuk4r lapt0p baharu pada tahun lalu selep4s lapt0p lamanya r0sak, dia kini hanya menggun4kan Excel sepenuhnya ker4na tid4k ada memas4ng peris1an lain didalam lapt0p tersebvt.

“Saya start buat art guna exc3l ni dari tahun 2016 hanya untuk suka-suka saja. AI dgn Photosh0p ada ja guna, saya pun ada buat lowp0ly art guna AI.

“Tapi t4hun lep4s lapt0p r0sak, jadi saya guna lapt0p lain yang ti4da AI dan Photosh0p didal4mnya. Jadinya, buat sement4ra waktu saya guna excel dlu. Lama-lama, dah jadi h0bi pul4k.” katanya kep4da Buzzkini.

Jom teng0k beber4pa lagi h4sil kre4tif Safarina yang dik0ngsikannya kep4da kami :

Baca lagi

Leave a Reply